کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

طرح هاي پژوهشي

  ممیزی و ارزیابی دانش روانشناسی در ایران و جهان

  معرفی طرح ممیزی و ارزیابی دانش روانشناسی در ایران و جهان

  نیازسنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی

  باسمه تعالی
  گزارش کلان طرح نیاز سنجی پژوهشی مناسبات دین و روانشناسی
  ماهیت و ضرورت نیازسنجی پژوهشی