کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (266)

  دویست و شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، روز دوشنبه (09-07-97) ساعت 19 در دفتر انجمن روانشناسی اسلامی برگزار شد. در این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره، آقایان شاملی، رفیعی هنر، عباسی آغوی، مهدیزاده، آینه چی، به بررسی دستور جلسات پرداخته شد.

  مهمترین دستور جلسات در این جلسه به شرح ذیر است:

  1. بررسی راهکارهای استفاده از اعضای انجمن در پروژه های واگذار شده، با نگاه به سطح پروژه، سطح علمی عضو، حق الزحمه پرداختی و سهم انجمن با توجه به مباحث مطروحه در جلسه قبل؛
  2. تصمیم گیری در خصوص نامه پیشنهاد برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی؛
  3.  تصمیم گیری در خصوص روند پاسخدهی به نامه ها و درخواست های واصله؛
  4. تایید عضویت متقاضی