کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

کرسی علمی با عنوان «زوج درمانگری با رویکرد اسلامی».