کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه با مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت