کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

فهرست آزمون ها

  فهرست آزمونها

  ردیف عنوان مؤلف
  1 مقیاس سنجش دینداری – فرم یکم آذربایجانی
  2 مقیاس سنجش دینداری – فرم تجدید نظر شده  آذربایجانی
  3 آزمون اوليه سنجش حسادت با تكيه بر منابع اسلامی ولیزاده-آذربایجانی
  4 آزمون سبک زندگی اسلامی - فرم کوتاه و فرم بلند کاویانی
  5    
  6    
  6    
  7    
  8    
  9