کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

ارائه الگوي انسان كامل براساس ويژگي‌هاي شخصيتي پيامبراكرم(ص)از ديدگاه قرآن و سنت

  ابوالقاسم بشيري.- به راهنمايي استاد راهنما محمد غروي؛

  استادان مشاور علي فتحي آشتياني.- دكترا (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي تربيتي، رشته روان‌شناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۸.

  عنوان: ارائه الگوي انسان كامل بر اساس ويژگي‌هاي شخصيتي پيامبر اكرم(ص) از ديدگاه قرآن و سنت

   كمال طلبي ذاتي انسان است و همين امر باعث گرديده كه توجه به ارائه الگوي انسان كامل در همه اديان الهي و عموم مكاتب بشري مورد توجه قرار گيرد. اما اختلاف در مباني معرفت‌شناختي و نگرش‌هاي چندگانه به انسان باعث شده، نه تعريف جامعي از انسان ارائه شود و نه الگويي مناسب و مورد اتفاق از انسان كامل ترسيم گردد. از اينرو، هدف اصلي پژوهش حاضر (شناسايي ويژگي‌هاي شخصيتي پيامبر اعظم (ص) در قرآن و سنت و سپس ارائه الگوي انسان كامل بر اساس آن است). بنابراين پرسش اصلي اين پژوهش نيز اين است كه (چگونه مي‌توان الگوي انسان كامل را بر اساس شخصيت پيامبر صلي الله عليه و آله ترسيم كرد؟ از آنجا كه ارائه الگو مستلزم مباني نظري است ابتدا مفروضه‌هايي كه روان‌شناسان در باره ماهيت انسان مطرح كرده‌اند مورد نقد و بررسي قرار گرفت. سپس با توجه به يافته‌هاي علمي و الهام از متون ديني مفروضه‌هاي مذكور درباره ماهيت انسان به عنوان يكي از مباني نظري الگو تبيين گرديد. در وهله بعد با تحليل ظرفيت‌هاي وجودي انسان اين نتيجه بدست آمد كه انسان در بعد شناختي، گرايشي و كنشي از ظرفيت‌هاي بسيار بالايي برخوردار است و كمال واقعي او در رشد و شكوفايي همين ويژگي‌هاي فراحيواني است كه جنبه هستي‌شناختي دارد و مقوم ذات اوست. تعيين كمال واقعي انسان نيز يكي ديگر از مباني نظري الگوست.

  كليدواژه: الگوي انسان كامل، ويژگي‌هاي شخصيتي پيامبر اكرم(ص)، قرآن، سنت

  نوع پايان‌نامه: