کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

رابطه توكل به خدا و صفات شخصيتي بر اساس تست NEO-FFI

  مهدي شيري.- به راهنمايي مسعودجان بزرگي؛

  استاد مشاوره: باقر غباري بناب.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي  و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي باليني، رشته روان‌شناسي باليني) ؛ ۱۳۸۷.

  عنوانرابطه توكل به خدا و صفات شخصيتي بر اساس تست NEO-FFI

   پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه توكل به خدا و صفات شخصيتي بر اساس الگوي پنج عاملي، انجام گرفته است. بدين منظور، تعداد ۱۳۰ نفر از دانش‌پژوهان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به روش تصادفي خوشه‌اي انتخاب شده و پس از اجراي دو پرسشنامه ۱) راهيابي در حوادث و رخدادهاي زندگي (غباري و همكاران، ۱۳۸۲) براي سنجش ميزان توكل (در سه بعد اسناد، اقدام و احساس) و ۲)NEO-FFI (كوستا و مك كري، ۱۹۹۲) براي سنجش صفات شخصيت، داده‌هاي حاصله با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون گام به گام، آزمون t و تحليل واريانس) مورد تجريه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد: - بين بعد احساس (از ابعاد توكل) و عامل روان آزردگي (N)، رابطه منفي بالايي وجود دارد. همچنين بين توكل كلي و بعد اسناد (از ابعاد توكل) و عامل گشودگي به تجربه (O)، رابطه منفي ديده شد. در مورد عوامل ديگر شخصيت نيز، پژوهش حاضر به اين نتيجه دست يافت كه بين زير مؤلفه احساس و عوامل برون گرايي (E)، سازگاري (A) و مسؤوليت‌پذيري (C) رابطه مثبت وجود دارد. - بين دو گروه متأهل و مجرد، دو گروه كارشناسي و كارشناسي ارشد و بين گروه‌هاي چهار رشته تحصيلي (روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، فلسفه و حقوق) در ميزان توكل به خدا، تفاوت معنادار به دست نيامد. با توجه به معنادار بودن رابطه بين ابعاد توكل به خدا و صفات شخصيتي، مي‌توان از اين آموزه ديني براي انسجام و وحدت‌بخشي به شخصيت و ارتقاء سلامت رواني بهره برد. همچنين شناسايي پايه‌هاي روان‌شناختي توكل، مي‌تواند به ما در انتقال و نهادينه كردن اين آموزه ديني، كمك كند. در نهايت مي‌توان براي طراحي مدل درمان‌گري تازه‌اي تحت عنوان توكل درماني، زمينه‌سازي كرد.

  كليدواژه‌: توكل به خدا، صفات شخصيتي، توكل‌درماني، انسجام شخصيت و سلامت رواني.

  نوع پايان‌نامه: