کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

بررسي رابطه بين جهت‌گيري مذهبي و سلامت روان در معلمان شهر تهران

  رامين تبرائي.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني؛

  استاد مشاور: كاظم رسول‌زاده طباطبايي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي  و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۷.

  عنوانبررسي رابطه بين جهت‌گيري مذهبي و سلامت روان در معلمان شهر تهران

   هدف: هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين جهت‌گيري مذهبي و سلامت روان معلمان شاغل شهر تهران است. روش: بدين منظور تعداد ۳۸۲ نفر از معلمان (۱۰۲ مرد و ۲۸۰ زن) به صورت نمونه در دسترس به دو پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)، (گلدبرگ، ۱۹۷۸)، و مقياس جهت‌گيري مذهي (آذربايجاني، ۱۳۸۲) پاسخ دادند. داده‌ها با آمارهاي توصيفي و روش همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يك‌راهه، آزمون تعقيبي توكي، آزمون T، و رگرسيون، توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته‌اي: يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه بين جهت‌گيري مذهبي و اختلال در سلامت روان و ابعاد چهارگانه آن رابطه منفي و معنادار وجود دارد. يافته‌هاي ديگر پژوهش نيز بيانگر آن است كه بين دو مؤلفه عقايد - مناسك و مؤلفه اخلاق با اختلال در سلامت روان رابطه منفي معنادار وجود داشته و بين تمام مؤلفه‌هاي جهت‌گيري مذهبي با چهار مؤلفه نشانگان بدني، اضطراب و بي‌خوابي، نارساكنش وري اجتماعي و افسردگي نيز رابطه منفي معنادار وجود دارد. ديگر يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه از ميان تمام متغيرهاي اصلي و جمعيت‌شناختي پژوهش حاضر، مناسب‌ترين پيش‌بيني‌كننده براي سلامت روان هستند، متغير جهت‌گيري مذهبي (كل) است. همچنين يافته‌ها نشان دادند كه متغير جهت‌گيري مذهبي مي‌تواند بين دو گروه برخوردار از بيشترين و كمترين ميزان سلامت روان ايجاد تمايز نمايد. يافته‌هاي ديگر پژوهش نشان داد كه زنان در جهت‌گيري مذهبي و عقايد - مناسك به طور معناداري نسبت به مردان برتري دارند. يافته‌هاي ديگر نشانگر آن است كه مقطع تدريس و وضعيت اقتصادي آزمودني‌ها هيچ‌گونه تأثير معناداري بر ميزان جهت‌گيري مذهبي و مؤلفه‌هاي اخلاق و عقايد - مناسك ندارد. بر پايه اين يافته‌ها در بعد اخلاق افراد متأهل نسبت به افراد مجرد از پاي‌بندي بيشتري برخوردار هستند. نتيجه‌گيري: از آنجا كه بين جهت‌گيري مذهبي و سلامت روان معلمان شهر تهران رابطه مثبت وجود دارد، بنابراين با افزايش جهت‌گيري مذهبي در آنها، سلامت روان آنان نيز افزايش مي‌يابد.

  كليدواژه‌: جهت‌گيري مذهبي، سلامت روان، معلمان.

  نوع پايان‌نامه: