کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

بررسي رابطه رضامندي زناشويي (بر ا ساس معيارهاي ديني) با ثبات هيجاني در دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  جعفر جديري.- به راهنمايي جان‌بزرگي؛

  استاد مشاور: رسول‌زاده طباطبايي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۷.

  عنوانبررسي رابطه رضامندي زناشويي (بر ا ساس معيارهاي ديني) با ثبات هيجاني در دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

   هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه رضامندي زناشوئي (بر اساس معيارهاي ديني) با ثبات هيجاني بود. همچنين با توجه به فقدان آزموني معتبر براي رضامندي زناشويي از ديدگاه ديني - كه بتوان با آن كنش يك خانواده مسلمان را مورد سنجش دقيق قرار داد- محقق را بر آن داشت تا در كنار هدف اصلي پژوهش اقدام به ساخت و اعتباريابي مقياس رضامندي زناشويي بر اساس معيارهاي ديني كند. با توجه به هدف پژوهش، ۱۱۰نفر از دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) را استفاده از روش تصادفي خوشه‌اي برگزيده شده و دو پرسشنامه الف) رضامندي زناشوئي اسلامي و ب) پرسشنامه پنج عاملي شخصيتي NEO-FFI اجرا گرديد. همچنين از تست رضامندي زناشويي انريچ براي بدست‌آردن روايي مقياس رضامندي - زناشويي اسلامي استفاده شد. نتايج به كمك روشهاي آمار توصيفي (فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (آزمون معناداري ضريب همبستگي، آزمون T و تحليل واريانس) تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان مي‌دهد كه بين رضامندي زناشويي (بر اساس معيارهاي ديني) و ثبات هيجاني رابطه معناداري وجود دارد. اين بدان معنا است كه هر چه قدر نمره رضامندي زناشويي افراد بالا باشد نمره روان‌آزرده‌خويي پايين بوده و افراد از ثبات‌هيجاني بالاتري برخوردار هستند. همچنين استفاده از روشهاي محاسبه اعتبار و روايي پرسشنامه، نشان داد كه مقياس رضامندي زناشويي اسلامي از اعتبار و روايي بالايي برخوردار است. و در نهايت نتايج نشان داد كه از بين متغيرهاي جمعيت‌شناختي مورد بررسي در اين پژوهش، تنها تحصيلات رابطه معناداري با رضامندي زناشويي نداشته و دو متغير طول مدت ازدواج و تفاوت سني زوجين با رضامندي زناشويي در سطح معناداري كمتر از ۵۰/. رابطه معناداري دارند. نتيجه نهايي اينكه بين رضامندي زناشويي و ثبات‌هيجاني رابطه وجود دارد و مي‌توان با استفاده از آموزه‌هاي ديني مقياسي معتبر براي رضامندي زناشويي ساخت.

  كليدواژه: رضامندي زناشويي، ثبات‌هيجاني، مقياس رضامندي زناشويي.

  نوع پايان‌نامه: