کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

رويكردي تعاملي در فرايند ياددهي - يادگيري زبان قرآن (علم صرف و نحو)

  ولي‌الله هاشم‌پور.- به راهنمايي عيسي ابراهيم‌زاده؛

  استاد مشاور: محمد غروي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روانشناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۳.

  عنوانرويكردي تعاملي در فرايند ياددهي - يادگيري زبان قرآن (علم صرف و نحو)

   بازنگري و انجام پژوهش در زمينه روش‌هاي موجود در فرايند ياددهي - يادگيري در حوزه‌هاي علميه و رسيدن به الگويي متناسب با زمان حاضر از ضرورت تام برخوردار است و اين تحقيق در صدد است تا با بررسي كاستي‌هاي موجود در قلمرو آموزش و با بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي به معرفي يك الگوي جامع در زمينه آموزش ادبيات عرب بپردازد در اين تحقيق سعي شده است تا با رويكردي تعاملي و بدون دست رد زدن به نظريه‌هاي ارائه شده در فرايند ياددهي - يادگيري از لوازم عملي و كاربردي تمام آن‌ها به نحو مقتضي در جريان آموزش ادبيات عرب استفاده نمايد؛ چرا كه در واقع هر يك از اين نظريه‌ها به نوبه خود برخي زواياي پيچيده پديده مهم يادگيري را روشن ساخته‌اند. از اين رو در فصل اول به معرفي تحقيق پرداخته شده است. در فصل دوم ابتدا در تبيين پيشينه تحقيق از نظريه‌هاي مختلف رفتارنگر، شناختي و انساني‌نگر در باب يادگيري سخن به ميان آمده سپس به روش‌ها يا راهبردهاي معروف و متداول در فرايند ياددهي - يادگيري و در ادامه به الگوهاي آموزشي و نيز فن‌آوري آموزشي اشاره شده است. با توجه به اين كه روش بكار رفته در اين تحقيق كه موسوم به (اقدام‌پژوهي) است در جهان و به ويژه در كشور ايران جديد است در فصل سوم از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل چهارم از ويژگي‌هاي تحقيق و دستورالعمل اجراي آن و نيز مقايسه نتايج كاربرد اين روش با روش سنتي و مرسوم بحث به ميان آمده است كه در آن بدست آمده است كه سطح پيشرفت تحصيلي ادبيات عرب فارگيراني كه با اين روش تحصيل نموده‌اند تفاوت معناداري با ديگران دارد. فصل پنجم به بيان محدوديت‌هاي تحقيق و پيشهادها دراين خصوص اختصاص يافته است.

  كليدواژه: رويكرد تعاملي، فرايند ياددهي – يادگيري، زبان قرآن (صرف و نحو)

  نوع پايان‌نامه: