کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

بررسي تاثير روانشناختي برنامه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران در نوجوانان

  هادي بنكدار.- به راهنمايي اصغر احمدي؛

  اساتيد مشاور: ابراهيم فياض، علي هومن.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آزموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۲.

  عنوان: بررسي تاثير روانشناختي برنامه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران در نوجوانان

   در حاضر سعي شده است تا تاثير روان‌شناختي برنامه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران بر نوجوانان مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين پرسشنامه‌اي تهيه و در ميان ۲۵۴ تن از دانش‌آموزان دختر و پسر دبيرستاني شهر قم اجرا شد. پس از تحليل داده‌ها با استفاده از آلفاي كرونباخ و آزمون نسبتها، مشخص گرديد: أ- نوجوانان در بسياري از موارد نسبت به پيامهاي بازرگاني برنامه‌هاي تلويزيوني واكنشي را نشان مي‌دهند كه مورد انتظار برنامه‌سازان است. تفاوتي ميان پاسخهاي گروههاي سني نوجواني نسبت به برداشتهاي اجتماعي و فردي از برنامه‌هاي تلويزيون وجود ندارد. ج- برنامه‌هاي تلويزيون برخي احساسات مانند حفاظت از محيط زيست، علاقه به پول و تجملات، راستگويي، جوانمردي، علم‌آموزي و مطالعه، پايبندي به اصول اخلاقي، تحريك جنسي، علاقه به تشكيل خانواده، خشونت و پرخاشگري را در پسرها بيشتر از دخترها برمي‌انگيزاند. د- احساسات ناامني و افسردگي، در دخترها بيشتر از پسرها توسط برنامه‌هاي تلويزيوني برانگيخته مي‌شود. ه- برنامه‌هاي تلويزيون در ايجاد تجربه احساسات افتخار ملي، احساس منفي به مواد مخدر از جمله سيگار، پايبندي به اصول اخلاقي، مقاومت در برابر مشكلات، علاقه به علم‌آموزي و مطالعه، جوانمردي، ايجاد رابطه با خدا، وابستگي به خانواده، علاقه به راستگويي، گرايش به طبيعت، و علاقه به حفاظت از محيط زيست در نوجوانان موفق بوده‌اند. و- برنامه‌هاي تلويزيوني در موردايجاد علاقه به تشكيل خانواده در نوجوانان هيچ موفقيتي نداشته است. ز- پسرها در سنين نوجواني به مساله وابستگي به خانواده كمتر توجه مي‌كنند.

  كليدواژه: تاثير روان‌شناختي، سيماي جمهوري اسلامي ايران، نوجوانان

  نوع پايان‌نامه: