کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

رابطه جهت‌گيري مذهبي با عوامل شخصيت بر اساس آزمون ‎۱۶ عاملي كتل

  محمدرضا كيومرثي اسكويي.- به راهنمايي پريرخ دادستان؛

  استاد مشاور: دلخموش.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

  عنوان: رابطه جهت‌گيري مذهبي با عوامل شخصيت بر اساس آزمون ۱۶ عاملي كتل

   در اين پژوهش رابطه بين عوامل ۱۶گانه شخصيت و جهت‌گيري مذهبي دانشجويان دانشگاه قم بررسي شده است. جامعه نمونه بر اساس جدول كرچسي و مورگان، شامل ۱۹۳ دانشجوي مذكر و ۱۴۳ نفر مؤنث بود. دانشجويان در دو نوبت به دو آزمون ۱۶PF كتل -بازنگري چهارم- و آزمون جهت‌گيري مذهبي پاسخ دادند. براي تطبيق دو آزمون از يكرديف كدهايي كه به صورت پلاك تهيه شده و در اختيار آزمودني‌ها قرار مي‌گرفت استفاده شد. آزمون مذهبي خودداري سه مؤلفه، R۱ عقايد- مناسك، R۲ اخلاق و R جهت‌گيري كلي به مذهب بود. داده‌ها با روش تحليل رگرسيون گام به گام و با استفاده از نرم‌افزار spss مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج در سه سطح كل گروه‌ها، زير - گروه مذكر و زيرگروه مؤنث تنظيم شد و سپس حد تأثير و پيش‌بيني‌كنندگي عوامل شخصيت بر سه مؤلفه مذهبي در تمامي زير - گروها تعيين شد. نتايج اين بررسي، درجه تأثير و اهميت عوامل شخصيت بر سه مؤلفه مذهبي در تمامي زير - گروه‌ها تعيين شد. نتايج اين بررسي، درجه تأثير و اهميت عوامل Q۳+,C+,A+,E-B+,H+,Q۱,Q۲,Q۴-,G را به ترتيب ذكر شده و همچنين معناداري آن را در تمام سطوح نشان مي‌دهد. رگه‌هاي خلقي G و Q۱ مبناي اصلي جهت‌گيري مذهبي در هر سه مؤلفه R۱,R۲,R۳ مي‌باشند. در حالي كه تاثير ساير عوامل بر اساس نوع مؤلفه مذهبي يا تفاوت جنس در زير - گروه‌ها متفاوت است.

  كليدواژه: عوامل ۱۶گانه شخصيت كتل، جهت‌گيري مذهبي، دانشجويان

  نوع پايان‌نامه: