کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

آموزه‌هاي بهداشت و سلامت روان با توجه به سيره علمي و عملي پيامبر و امام علي عليهماالسلام

  سليمان قاسمي.- به راهنمايي محمد غروي؛

  استاد مشاور: مرتضي آقاتهراني.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

  عنوان: آموزه‌هاي بهداشت و سلامت روان با توجه به سيره علمي و عملي پيامبر و امام علي عليهماالسلام

   پژوهش حاضر با هدف بررسي مفاهيم و آموزه‌هايي از سيره و كلمات معصومين خصوصا سيره پيامبر و امام علي عليهم‌السلام به عنوان بهترين اسوه و الگوي انساني - در همه زمينه‌هاي رشد، هدايت، كمال، بهداشت و سلامت روح و روان و برخي از ويژگي‌هاي انسان سالم در بينش توحيدي - انجام گرفته است. بدين منظور بعد از بيان كليات و تعريف مفاهيم اصلي پژوهش در فصل اول، به ادبيات پژوهش، از جمله ضرورت انسان‌شناسي، جايگاه الگو و الگوپذيري و نقش آن در بهداشت و سلامت روان و ... در فصل دوم اشاره شده و در فصل سوم به برخي از مفاهيم و آموزه‌هاي ديني و سيره معصومين كه به نحوي اشاره به بهداشت و سلامت روان، داشته است، پرداخته‌ايم. به عنوان نمونه: دين و اركان اصلي آن بر اساس سه ساحت وجودي انسان (انديشه و اعتقاد، احساسات و عواطف و ساحت عمل و رفتار) و پيروي از معصومين به عنوان تنها اسوه‌هاي مصون و معصوم از هرگونه خطا واشتباه و هاديان واقعي به سوي رشد، كمال و سلامت و سعادت، تبيين شده است، و در ادامه فصل سوم به برخي از آموزه‌هاي برگرفته شده از تعاليم ديني و سيره معصومين در رابطه با بهداشت و سلامت واقعي روح و روان آدمي پرداختيم و به اين نكته نيز اشاره شد كه، دوام ذكر و ياد خداوند، در هر سه ساحت وجودي انسان، تنها و بهترين عامل تأمين كننده بهداشت و سلامت همه جانبه انسان است. در فصل چهارم به مفهوم پيشگيري و مقابله و انواع آن با توجه به دوره‌هاي رشد و تحول بر اساس مؤلفه‌هايي از تعاليم ديني، با تأكيد بر سيره كه قابل تطبيق و ارتباط با بحث پيشگيري از آسيب‌هاي رواني باشد، اشاره شده است. مثلا بحث تقوا، صبر، اميدواري به عنوان مؤلفه‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي روحي و رواني مورد بررسي قرار گرفت. در فصل پنجم با عنوان جمع‌بندي و نتيجه‌گيري، در مجموع با اين نكته اشاره شده است كه آموزه‌هايي اسلامي در زمينه تأمين نيازهاي روحي و رواني افراد و همچنين تأمين بهداشت و سلامت روان و پيشگيري از آسيب‌هاي رواني نقش بسزائي داشته و سلامت روان نيز به اين حقيقت اشاره داشته‌اند. و پيشنهاد شده است، با توجه به جامعيت و غناي فرهنگ و آموزه‌هاي ديني، تحقيقات اسنادي و ميداني در زمينه‌هاي علوم انساني با توجه به تعاليم اسلامي در ام‌القري اسلامي، بيشتر انجام شود.

  كليدواژه: مفاهيم و آموزه‌ها، سيره، حديث، رشد، هدايت، كمال، بهداشت، سلامت روح و روان، انسان سالم

  نوع پايان‌نامه: