کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

اعتباريابي پرسشنامه شخصيت ‎16 عاملي كتل بر مبناي شناسايي نيمرخ شخصيتي نمونه‌اي از دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

  مرتضي مطهري‌پور.- به راهنمايي پريرخ دادستان؛

  استاد مشاور: محمدتقي دلخموش.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

  عنوان: اعتباريابي پرسشنامه شخصيت 16 عاملي كتل بر مبناي شناسايي نيمرخ شخصيتي نمونه‌اي از دانش‌پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

   پژوهش حاضر، اعتبار پرسشنامه 16 عاملي كتل را بر اساس نيمرخ شخصيتي نمونه‌اي از دانش‌پژوهان (طلاب) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) بررسي مي‌كند تا از نتايج آن در جهت جذب و گزينش نيروهاي كارآمد با ويژگي‌هاي شخصيتي مطلوب استفاده شود. نمونه اين تحقيق شامل 230 دانش‌پژوه مذكر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در مقطع كارشناسي است كه به روش نمونه‌گيري (اتفاقي) انتخاب شدند. يافته‌هاي پژوهش، تفاوت معنادار در عوامل نخستين O, L, H, G, F, E, C، و Q 2 را نشان مي‌دهد. به طوري كه گروه نمونه در مقايسه با گروه هنجار، در عوامل O, H, F, E, C، و Q 2 به قطب منفي (-) و در عوامل G و L به قطب مثبت (+) گرايش دارند. علاوه بر آن در عامل مرتبه دوم اضطراب، برون‌گردي و مهار خود فرضيه‌ها در سطح گسترده‌اي اثبات گرديد، در حالي كه در عامل مرتبه دوم زمخت‌طبعي و استقلال قسمت عمده فرضيه‌ها به اثبات نرسد. اعتبار آزمون، به خصوص در عوامل مرتبه دوم برون‌گردي و مهار خود، در حد قابل ملاحظه‌اي تأييد شد. اما نتايج حاصل از عوامل اضطرابي با فرضيه اول پژوهش منطبق نبود. شايد بتوان اين ناهمسويي را به تغييرات اجتماعي اقتصادي و سياسي دهه اخير نسبت داد و ضرورت دستيابي به هنجارهاي جديد را مطرح كرد.

  کلیدواژه: اعتباريابي، پرسشنامه 16 عاملی کتل 

  نوع پايان‌نامه: