کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

رابطه دنياگرائي و سلامت رواني دانش‌پژوهان علوم ديني و دانشجويان

   الله‌رضا اكبري.- به راهنمايي علي فتحي آشتياني؛

  استاد مشاور: اكبر ميرسپاه و علي هومن.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

  عنوان: رابطه دنياگرائي و سلامت رواني دانش‌پژوهان علوم ديني و دانشجويان

   هدف اصلي اين پژوهش تبيين رابطه دنياگرايي و سلامت روان بود كه در قدم اول براي سنجش دنياگرايي و سلامت رواني احتياج به ابزار معتبر پيدا كرديم. براي سنجش سلامت رواني از پرسشنامه (GHQ28) كه توسط گلدبرگ و همكاران براي اولين بار تنظيم شده بود استفاده كرديم و براي سنجش دنياگرايي با استفاده از منابع اسلامي يك پرسشنامه 59 سوالي تهيه نموديم كه روائي و اعتبار هر دو پرسشنامه در سطح بسيار بالا و قابل قبولي مي‌باشد. اين دو پرسشنامه در جامعه طلاب و دانشجويان و در يك نمونه 276 نفري اجرا شد. نتايج حاصل از پژوهش نشانگر رابطه منفي و معني‌دار بين دنياگرايي و سلامت عمومي مي‌باشد. از طرفي بين دنياگرايي و نوع تحصيلات (حوزوي، دانشگاهي) رابطه مثبت و معنادار بدست آمد، به اين معنا كه ديناگرايي در افراد مجرد بيش از افراد متأهل مي‌باشد. بين دنياگرايي و جنسيت و نيز بين دنياگرايي و وضعيت اقتصادي رابطه معناداري يافت نشد.

  كليدواژه: دنياگرائي، سلامت رواني، دانشجويان، طلاب

  نوع پايان‌نامه: