کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

رابطه نگرش به حجاب و سطح اضطراب به عنوان اصلي‌ترين مؤلفه سلامت رواني در دختران دانش‌آموز پايه سوم مقطع متوسطه شهر قم و تهران

  عباس رجبي.- به راهنمايي غلامعلي افروز؛

  استاد مشاور: باقر غباري بناب.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

  عنوان: رابطه نگرش به حجاب و سطح اضطراب به عنوان اصلي‌ترين مؤلفه سلامت رواني در دختران دانش‌آموز پايه سوم مقطع متوسطه شهر قم و تهران

   پژوهش حاضر به بررسي رابطه نگرش به حجاب و سلامت رواني پرداخته است. بدين منظور در ابتدا به بررسي مسأله از ديدگاه اسلام و روان‌شناسي پرداخته شد و با استفاده از ادله عقلي و نقلي، رابطه بين حجاب وسلامت رواني در زنان مورد كنكاش قرار گرفت. سپس به منظور بررسي تجربه مسأله، 415 نفر از دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهرهاي قم و تهران به طور تصادفي انتخاب شدند و از طريق اجراي پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش به حجاب و مقياس خود سنجي اضطراب زانك ((S.A.S مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل به كمك روش‌هاي آمار توصيفي، آزمون معناداري ضريب همبستگي،آزمون F، آزمون توكي و آزمون t براي مقايسه ميانگين‌ها، با استفاده از برنامه نرم‌افزاري SpSS، تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد بين نگرش مثبت به حجاب و سطح اضطراب دانش‌آموزان، همبستگي معكوس و معنادار وجود دارد (r = -0/62 و p 0/0001)؛ يعني هر چه نگرش آزمودني‌ها به حجاب مثبت‌تر باشد، اضطراب آنها كمتر است. همچنين ميزان نگرش به حجاب و سطح اضطراب دانش‌آموزان، به طور معناداري تحت تأثير عواملي چون شناخت احكام، انتخاب نوع پوشش، سطح تحصيلات و نوع شغل پدر و مادر، و شهر محل سكونت قرار دارد؛ ولي تفاوت بين نگرش به حجاب و سطح اضطراب دانش‌آموزان با پيشرفت تحصيلي آنها، معنادار نمي‌باشد.

  كليدواژه: نگرش به حجاب، اضطراب، سلامت رواني، دانش‌آموزان

  نوع پايان‌نامه: